Algemene Sportvoorwaarden (Kamer van Koophandel nummer 59009004)

Fit Gewicht in Evenwicht – Powerwalking voor iedereen

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle sportlessen en groepstrainingen bij Fit Gewicht in Evenwicht-Walk and Move 2 be Fit en alle daarmee verband houdende handelingen. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over sportkaarten en/of sporten en/of bewegen bij Fit Gewicht in Evenwicht en Powerwalking voor iedereen zowel binnen als buiten. Afgekort als FGIE-PVI.

1.1 Deelnemer van de sportles: De natuurlijk persoon aan wie door FGIE-PVI advies gegeven wordt en de persoon die deelneemt aan de sportlessen en groepstrainingen.

1.2 Praktijkadres: Fit Gewicht in Evenwicht, Kochpad 4A, 4111 LD te Zoelmond, telefoon 06-12967172. De buitensporten worden op verschillende locaties gegeven.

1.3 De sportkaarthouder: Is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan FGIE-PVI.

1.4 Wettelijk vertegenwoordiger: Voor leden tot 16 jaar dient de wettelijk vertegenwoordiger goedkeuring bij inschrijving mee te tekenen.

Artikel 2: Inschrijving – aanmelding

2.1 Het aanvragen van de sportkaart kan alleen via het inschrijfformulier op de website van FGIE-PVI. Zodra de betaling is verricht zal de sportkaart bij aanvang van de eerste les persoonlijk worden overhandigd. Door aanmelding verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden die ook op de website staan te accepteren.

2.2 Deelname, trainingsschema en groeps-app: Omdat er een maximaal aantal deelnemers per groep is, dien je vooraf via groeps-app aan te melden met hoeveel deelnemers je komt trainen. Het actuele trainingsschema staat altijd op de website maar de groepsapp is altijd bepalend. Na aanmelding word je toegevoegd aan deze groepsapp. Middels je naam en telefoonnummer zal je dus aan deze groepsapp worden toegevoegd.

Artikel 3: Risico en aansprakelijkheid

3.1 Bij deelname bij FGIE-PVI dien je vooraf de trainingsperiode eventuele klachten en medische problemen te melden. Bij twijfel wordt geadviseerd een medisch gekwalificeerd specialist, bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut raad te plegen en navraag te doen of deelname aan de training verantwoord is.

3.2 Door deel te nemen aan sporttrainingen ga je ermee akkoord dat FGIE-PVI niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel, blessures of andere fysieke of psychologische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname.

3.3 Je bent tijdens de training niet verplicht de geadviseerde oefeningen uit te voeren en je dient zelf in te schatten of aan te voelen of deelname aan een oefening verantwoord is voor jouw lichaam.

3.4 Schade en diefstal: FGIE-PVI kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als kleding, schoeisel of materialen defect, kapot gaan of gestolen worden tijdens de training.

Artikel 4: Sportkaarten, training en opzegging

4.1 Omdat er gebruik wordt gemaakt van een sportkaart en dus geen abonnement, is geen opzegging van toepassing. Bij het niet kunnen tonen van de sportkaart of bij te late binnenkomst kan de toegang tot de sportactiviteit worden geweigerd. De sportkaarthouder dient zich aan de tijden te houden van het aangeboden sportaanbod.

4.2 De sportkaart: De sportkaart is niet overdraagbaar en je kunt zelf bepalen welke lessen je volgt. De sportkaart is 3 maanden geldig en de eerste les geldt als ingangsdatum. Na 3 maanden is de kaart niet meer geldig en zal er geen restitutie plaatsvinden. Alleen de persoon die met zijn of haar gegevens op de sportkaart staat vermeld en als sportkaarthouder staat geregistreerd, mag gebruik maken van de sportkaart. Deelnemers die gebruik maken van deze kaart dienen op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden deze zijn terug te vinden op de website van FGIE-PVI.

4.3 FGIE-PVI behouden het recht om de training te annuleren als de weersomstandigheden risico’s kunnen opleveren. Tijdens de training wordt gekeken of het verantwoord genoeg is om door te trainen. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn wordt de training geannuleerd. Deze les kan dan op een ander moment worden ingehaald. Bij onweer of een bepaalde weercode zal direct de training geannuleerd worden.

4.4 Het is mogelijk om de sportkaart tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures of ziekte langer dan 2 weken. Dit dient zo snel mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven.

4.5 Wanneer het maximumaantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt dit altijd gemeld via de groepsapp. Zodra er weer plaats is word je hiervan op de hoogte gesteld.

4.6 FGIE-PVI behouden het recht een training bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Er wordt gekeken naar een alternatief uur.

4.7 Tijdens (school)vakanties en feestdagen kan er een aangepast rooster zijn.

4.8 Er kan foto en video materiaal gemaakt worden tijdens de activiteiten die gebruikt worden voor marketing doeleinden van FGIE-PVI. Indien dit niet gewenst is dient dit tijdig schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1 De betaling, dus aankoop van de sportkaart, dient vóóraf te geschieden via overboeking op het rekeningnummer van FGIE-PVI. Na aanmelding ontvang je een factuur. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan maar altijd voor aanvang van de sportlessen. Bij niet tijdige betaling zijn FGIE-PVI gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. De deelnemer dient eventuele bezwaren tegen de factuur van FGIE-PVI binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken.

5.2 Eventuele prijsverhogingen worden voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt bij aanschaf van een nieuwe kaart.

5.3 Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, zijn FGIE-PVI gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6: Geldigheidsduur en restitutie:

6.1 De sportkaart van FGIE-PVI wordt aangegaan voor 10 keer buitensporten. De eerste sportdag geldt als startdatum en is vanaf dat moment 3 maanden geldig. Indien de kaarthouder geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de trainingen die aangeboden worden, zal er geen restitutie plaatsvinden. De betaling dient na ontvangst van factuur vooraf per bank te worden voldaan. De tarieven zijn terug te vinden op de website van FGIE-PVI. Beide kaarten zijn alleen overdraagbaar in overleg met FGIE-PVI. Indien dit niet gebeurt, vervallen alle rechten.

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

7.1 FGIE-PVI verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

7.2 FGIE-PVI Naam en telefoonnummer zullen wel worden gebruikt in de sportgroeps-app.

Artikel 8: Klachten

8.1 In geval van klachten met betrekking tot sporten bij FGIE-PVI dien je dit direct schriftelijk te melden bij FGIE-PVI.

Artikel 9: Wijziging van de voorwaarden

FGIE-PVI behouden zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbonden worden per deze datum. Met betrekking tot bovenstaande is steeds de laatste gedeponeerde versie van toepassing.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Hierbij verklaard ondergetekende op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.